Return to Porvoon Seta ry

Porvoon SETA ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porvoon Seta ry ja sen kotipaikka on Porvoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistys pyrkii omalla esimerkillään poistamaan erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin, sukupuoliidentiteetteihin ja sukupuolen ilmaisuihin kohdistuvia ennakkoluuloja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa – voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia
– voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia
– voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
– voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
– neuvoo ja ohjaa jäseniään
– osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
– voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
– kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
– voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
– voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön
– voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
– toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
– järjestää maksullisia tilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta – tehdä talkootyötä
– solmia sponsorisopimuksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 9 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12..

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille: – kirjeitse tai sähköpostitse

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.